folder2 + +
  • sam
  • sam.java
  • folder
  • Hello.html